Algemene voorwaarden CallVisie BV

INHOUDSOPGAVE
1. Definities
2. Algemeen
3. Diensten
4. Tarieven
5. Betaling
6. Duur/beëindiging
7. Aansprakelijkheid
8. Geheimhouding
9. Geschillen
10. Verwerking persoonsgegevens
11. Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
CallVisie BV: CallVisie BV, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, onder nummer 70797129.
Klant: de partij met wie CallVisie BV een overeenkomst aangaat inzake de levering van de in de overeenkomst genoemde diensten.
Overeenkomst: de door CallVisie BV opgestelde en door klant ondertekende schriftelijke overeenkomst, onderhevig aan de huidige
algemene voorwaarden die betrekking heeft op het leveren van de diensten.
Overmacht: de abnormale en onvoorziene omstandigheden buiten de wil van CallVisie BV waarvan de gevolgen ondanks alle zorgvuldigheid niet vermeden kunnen worden.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en aanbiedingen die CallVisie BV levert en op alle overeenkomsten die CallVisie BV aangaat met de klant.
2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle offertes van CallVisie BV vrijblijvend. Elke offerte is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. CallVisie BV behoudt zich het recht voor om in offertes opgegeven prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen als na het genoemde moment een algemene prijsaanpassing heeft plaatsgevonden.
2.3 Met het aangaan van een overeenkomst met CallVisie BV, en/of bij het gebruiken van één van de diensten van CallVisie BV geeft de klant te kennen geheel op de hoogte te zijn van, de inhoud te begrijpen van en volledig akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.4 Alle producten en diensten waarin CallVisie BV bemiddelt welke niet worden vastgelegd in de in artikel 1 genoemde overeenkomst zijn niet onderhevig aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Diensten
3.1 CallVisie BV zal haar kennis en ervaring inzetten om de klant de in de overeenkomst genoemde diensten zo goed mogelijk te leveren en zal de klant informeren omtrent relevante ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening.
3.2CallVisie BV is gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
a. de klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst;
b. de uit de overeenkomst vloeiende betalingsverplichting, onderhevig aan het onder artikel 4 en 5 bepaalde, niet uitgevoerd wordt;
c. CallVisie BV een aanwijzing heeft dat er misbruik wordt gemaakt van de diensten;
d. er sprake is van overmacht.
3.3 Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de klant volledig op de hoogte te zijn van de werking van de doorschakeling.

Artikel 4 Tarieven
4.1 Alle door CallVisie BV genoemde en vermelde tarieven zijn exclusief BTW en in euro’s tenzij anders vermeld.
4.2 CallVisie BV is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen na kennisgeving hiervan tenminste 5 werkdagen op voorhand. Bij gebreke aan geldige opzegging binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht met de wijziging in te stemmen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling van de door CallVisie BV geleverde diensten en/of producten vindt plaats per maand en geschiedt via automatische incasso. Wederpartij machtigt CallVisie BV tot automatische incasso van de per maand verschuldigde bedragen en zal daar alle medewerking aan verlenen.
5.2 In uitzonderlijke gevallen kan er in overleg besloten worden om geen gebruik te maken van automatische incasso. Dan is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
5.3 Bij niet dan wel niet tijdige betaling is klant van rechtswege in verzuim. Klant is vanaf dat moment rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen (advocaatkosten inbegrepen) verband houdende met de inning van de vordering van CallVisie BV op klant. De hoogte van deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde. Voorts is CallVisie BV gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van minstens € 12,50.
5.4 Indien klant in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is CallVisie BV gerechtigd haar dienstverlening vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden te staken en op te schorten. Indien het telecommunicatieverkeer van klant hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van CallVisie BV kan
CallVisie BV de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van CallVisie BV.

Artikel 6 Duur/beëindiging
6.1 Behalve door ontbinding of bij wederzijds goedvinden, eindigt het abonnement alleen door opzegging.
6.2 De overeenkomst kan schriftelijk door klant beëindigd worden tegen het einde van een kalendermaand, met een opzegtermijn van een maand.
6.3 Gedurende de opzegperiode blijven de betalingsverplichtingen van de klant bestaan zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1Behoudens gevallen van grove schuld of opzet aanvaardt CallVisie BV geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door CallVisie BV verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Klant vrijwaart
CallVisie BV voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van CallVisie BV jegens derden.
7.2 Tekortkoming van CallVisie BV in de nakoming van de overeenkomst is niet aan CallVisie BV toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van CallVisie BV gelegen omstandigheid. Als hoedanig geldt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet.
7.3 Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van CallVisie BV voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden beperkt tot maximaal € 2.000 per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis) dan wel indien CallVisie BV voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na ontstaan daarvan aan CallVisie BV schriftelijk te worden meegedeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 CallVisie BV is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar wegens de te verlenen diensten toevertrouwde en de haar in verband met de uitvoering daarvan ter ore gekomen informatie. CallVisie BV zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist, is CallVisie BV gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 9 Geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen en klachten worden in beginsel in onderling overleg opgelost. Als dit niet mogelijk blijkt, of als het gewenste resultaat uitblijft, dan zal een geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 10 Verwerking persoonsgegevens
10.1 Met iedere kant van CallVisie BV wordt een verwerkersovereenkomst gesloten in het kader van de Privacywet.

Artikel 11 Wijziging algemene voorwaarden CallVisie BV
11.1 CallVisie BV is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal aan de klant kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere contractduur van toepassing zijn